Algemene voorwaarden Coaching met Eefje 

 

Artikel 1 Definities

1.1      Coaching met Eefje: coaching door middel van evenementen, sessies en yogalessen, persoonlijk vertegenwoordigd door Eefje van Geffen – Timmermans, gevestigd te Drunen en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 62688464;

1.2      Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die deelneemt aan een opleiding, programma of andersoortige activiteit van Coaching met Eefje, dan wel gebruik maakt van het lesmateriaal verstrekt door Coaching met Eefje.

 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Coaching met Eefje met klanten sluit;

2.2.     Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen en door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd;

2.3      Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing; 

2.4.     De rechtbank Limburg, zittingslocatie Roermond, is bij uitsluiting bevoegd in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen die zijn gerezen ten gevolge van door Coaching met Eefje gesloten overeenkomsten. 

 

 

Artikel 3 Offertes

3.1      De door Coaching met Eefje gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig voor de duur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Coaching met Eefje is slechts aan de offertes gebonden indien de offerte binnen 30 dagen schriftelijk door de wederpartij wordt aanvaard en deze aanvaarding door Coaching met Eefje schriftelijk wordt bevestigd;

3.2      De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 

 

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1      De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan. Coaching met Eefje dient echter schriftelijk in te stemmen met de totstandkoming van de overeenkomst dan wel met de totstandkoming van de opdracht dan wel met de totstandkoming van de inschrijving;

4.2      Alvorens de overeenkomst tot stand kan komen, dient klant aan Coaching met Eefje informatie te verstrekken omtrent de geestelijke en fysieke gezondheidstoestand van de klant op basis waarvan Coaching met Eefje kan besluiten dat de overeenkomst niet tot stand komt. 

 

 

Artikel 5 Wijziging of annulering van de overeenkomst door Coaching met Eefje

5.1      Coaching met Eefje behoudt het recht om in geval van onvoldoende inschrijvingen tot uiterlijk drie weken vóór aanvang van de overeengekomen activiteit, de activiteit te annuleren dan wel samen te voegen met een gelijksoortige activiteit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen; 

5.2      Coaching met Eefje behoudt het recht om in geval van bijzondere omstandigheden tot uiterlijk drie weken vóór aanvang van de overeengekomen activiteit, de overeengekomen activiteit te annuleren;

5.3      Coaching met Eefje stelt klant schriftelijk op de hoogte van de wijziging of annulering;

5.4      In geval van annulering van de overeengekomen activiteit heeft klant geen recht op schadevergoeding;

5.5      In geval van annulering neemt Coaching met Eefje de inspanningsverplichting op zich de overeengekomen activiteit op een later tijdstip te laten plaatsvinden. 

 

 

Artikel 6 Annulering van de overeenkomst door klant

6.1      De klant dient de overeengekomen activiteit schriftelijk te annuleren; 

6.2      Na schriftelijke annulering worden de administratiekosten, kosten van het lesmateriaal en vergoeding voor eventuele andere reeds gepresteerde diensten in verband met de overeengekomen activiteit in rekening gebracht. Vindt de annulering binnen een termijn van drie weken vóór aanvang van de overeengekomen activiteit plaats, dan is de klant het volledig offertebedrag verschuldigd aan Coaching met Eefje.

 

 

Artikel 7 Intellectuele Eigendom

7.1      Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Coaching met Eefje ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Coaching met Eefje houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. Klant mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan klant zijn verstrekt, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

 

 

Artikel 8 Betaling

8.1      Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en ten laatste 48 uur voor aanvang van de overeengekomen activiteit, op een door Coaching met Eefje aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;

8.2      Indien klant de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldatum heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door de klant is Coaching met Eefje gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden;

8.3      In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente; 

8.4      In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van klant zullen de vorderingen van Coaching met Eefje en de verplichtingen van de klant jegens Coaching met Eefje onmiddellijk opeisbaar zijn;

8.5      Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur; 

8.6.     Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

 

 

Artikel 9 Incassokosten 

9.1      Ingeval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. 

 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1    Coaching met Eefje verplicht zich de overeengekomen activiteit naar beste inzicht en vermogen uit te voeren; 

10.2    Deelname aan een activiteit van Coaching met Eefje is geheel op eigen risico van de klant. De klant dient Coaching met Eefje bij sluiting van de overeenkomst en indien er een verslechtering in gezondheidstoestand optreedt, voorafgaande aan de overeengekomen activiteit uitdrukkelijk op de hoogte te stellen van eventuele geestelijke of fysieke gezondheidsproblematiek;

10.3    Coaching met Eefje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Coaching met Eefje;

10.5    Coaching met Eefje stelt uitdrukkelijk dat zij geen medische adviezen verstrekt;

10.6    Coaching met Eefje is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten;

10.7    In geval van toegebrachte schade aan de eigendommen van Coaching met Eefje of derden door klant, is klant hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade;

10.8    Coaching met Eefje is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die klant heeft meegenomen naar de overeengekomen activiteit.

 

 

Artikel 11 Vertrouwelijkheid

11.1    Coaching met Eefje behandelt alle persoonlijke- bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die klant verstrekt vertrouwelijk;

11.2    Coaching met Eefje verstrekt persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van klant niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.